K-HVO samarbeidsforum er et bransjerelatert samarbeidsorgan
med fokus på å forbedre kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. 


Vårt mål er å oppnå dette gjennom erfaringsoverføring
mellom aktører innenfor Petroleumstilsynets tilsynsområder.

 
 • K-HVO samarbeidsforum skal sammen med aktørene innefor Petroleumstilsynets tilsynsområder være et viktig verktøy for å etablere bransjerelaterte standarder og "best practice" for størst mulig støtte til å forbedre Den Valgte Vernetjeneste.
 • K-HVO samarbeidsforum skal fungere som et rådgivende organ for Den Valgte Vernetjeneste
 • Hovedhensikten for K-HVO Samarbeidsforum er å arbeide for fullt forsvarlig sikkerhets / arbeidsmiljø for alle aktører innen Petroleumstilsynets tilsynsområde.
 • K-HVO samarbeidsforum skal også sammen med aktørene innen Petroleumstilsynets tilsynsområde, arbeide for å ytterliggere forbedre helse, miljø og sikkerhet.
 • K-HVO samarbeidsforum skal arbeide gjennom frekventerte arbeidsmøter,(minst 4 møter årlig) der prioriterte områder blir gjennomgått basert på "hjemmearbeidet" hos den enkelte deltakende bedrift og systematisert i arbeidsmøtet.
 • Møtereferat, anbefalinger og presentasjoner fra K-HVO Samarbeidsforum skal distribueres og presenteres til egen bedrift av de respektive deltakere (tilgjengelig her[LINK]).
 

Organisering:

 • K-HVO samarbeidsforum kan bestå av foruten representanter for Den Valgte Vernetjeneste innen petroleumstilsynets tilsynsområde:  representanter fra oppdragsgivere, underleverandører og myndigheter kan bli invitert som støttespillere i K-HVO samarbeidsforum for å sikre kommunikasjon mellom naturlige samarbeidspartnere.
 • K-HVO samarbeidsforum består av en leder, sekretariat og likeverdige medlemmer.
 • Lederen/ sekretariatet sørger for møteinnkalling og organisering av møtefasiliteter. Leder/sekretariat velges for 1 år av gangen med basis i at vervet skal gå på "rundgang" hos alle medlemmer.
 • Det kan innkalles til ekstraordinære møter ved behov.
 • K-HVO samarbeidsforum rapporterer til Den Valgte Vernetjeneste.
 • Medlemmer er koordinerende hovedverneombud i petroleumsindustriens sokkel og landanlegg, Ptil's tilsynsområder i de bedrifter som ennå ikke har etablert koordinerende funksjon møter hovedverneombudet som medlem.
 

Økonomi:

 • Representanter i K-HVO samarbeidsforum bærer enkeltvis kostnader påløpt i forbindelse med aktiviteter i K-HVO samarbeidsforum.
 
 
Fortell meg, jeg vil glemme,  vis meg , kanskje jeg husker, involver meg og jeg vil forstå 
Tell me, I'll forget, show me and I may remember; involve me and I'll understand